Stanovy

  • – Pomoc pri zaobstarávaní pomôcok pre ťažko chorých a zdravotne postihnutých občanov
  • – V spolupráci s inými združeniami pomáhať zdravotne postihnutým a ťažko chorým osobám začleniť sa do spoločenského života
  • – Organizovať športové, kultúrne, spoločenské a benefičné podujatia pre zdravotne postihnuté deti
  • – Aktívne podporovať také pôsobenie, ktoré vedie k pozdvihovaniu osobností detí, mládeže, dospelých, dôchodcov a telesne postihnutých k sebadôvere, tvorivosti, úcte k názorovej a kultúrnej pestrosti a k demokratickému správaniu, a to neschematickými spôsobmi a pestrými metódami
  • – Spolupracovať na vytváraní optimálnych podmienok pri vytváraní centra humanizácie sídliska a života v ňom
  • – Prispievať k dosiahnutiu cieľov osvetovou, publikačnou, konzultačnou, informačnou a vzdelávacou činnosťou, organizovaním diskusných fór, spoločenských a kultúrnych podujatí a iných aktivít. organizovať zbierky a burzy šatstva, hračiek a pod.
  • – Podporovať rodiny s postihnutým členom a napomôcť ich integrácii medzi zdravých ľudí
  • – Súčasne s vyššie uvedenými aktivitami združenie je oprávnené:
   • organizačne zabezpečovať a usporadúvať semináre, školenia , vzdelávacie programy v súlade s cieľmi združenia
   • zabezpečovať vydavateľskú činnosť prípadne sa podieľať na vydavateľskej činnosti s inými subjektmi
 • 2.4 Združenie vykonáva ciele a činnosti v súlade so zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov.

Článok 3

Členstvo
*riadne – fyzická alebo právnická osoba
*čestné – môže byť fyzická osoba, ktorá sa mimoriadnym spôsobom zaslúžila o realizáciu cieľov združenia. Počet čestných členov nie je obmedzený. Čestné členstvo môže byť udelené aj zahraničným fyzickým osobám

 • 3.1. Členom združenia môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba, za predpokladu, že súhlasí so stanovami a cieľom združenia.
 • 3.2. Prvými členmi združenia sú členovia prípravného výboru, ktorí toto občianske združenie
  navrhli na registráciu. Združenie je otvorené, nemá ohraničený počet členov.
 • 3.3. Členstvo v združení vzniká dňom schválenia členstva správnou radou, vyplnením registračného formulára a zaplatením členského príspevku určeného správnou radou.
 • 3.4. Dokladom o členstve v združení je členský preukaz vydaný správnou radou.
 • 3.5. Členstvo v združení zaniká :
  • a) vystúpením – dňom doručenia písomného oznámenia člena združenia o vystúpení zo združenia
  • b) vylúčením – dňom rozhodnutia správnej rady o vylúčení
  • c) neplatením členského príspevku
  • d) smrťou člena resp. zánikom právnickej osoby, ktorá je členom združenia
  • e) zánikom združenia