Stanovy

 • 9.3. Výdavkami združenia sú:
  • výdavky na podporu cieľov združenia, výdavky na správu a prevádzku združenia
  • Výdavky na správu a prevádzku zahŕňajú všetky náklady združenia za účtovné obdobie súvisiace so správou združenia (najmä: náklady na udržanie a zhodnotenie majetku, na propagáciu účelu združenia, náklady súvisiace s prevádzkou združenia vrátane mzdových prostriedkov a odmien)
  • Združenie hospodári podľa schváleného rozpočtu, ktorý obsahuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky. Rozpočet združenia sa zostavuje a schvaľuje na kalendárny rok. Ak právnická alebo fyzická osoba poskytli združeniu dar alebo príspevok na konkrétny účel, združenie je oprávnené použiť ho na iný účel len s predchádzajúcim súhlasom tej právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá dar alebo príspevok poskytla
  • Výnosy z verejných zbierok môže združenie použiť len na účel, na ktorý sa verejná zbierka uskutočnila
 • 9.4 So sumou členských príspevkov bude nakladané podľa potreby, ich použitie nie je účelovo viazané.
 • 9.5 Združenie vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.
 • 9.6 Všetky finančné prostriedky združenia sa ukladajú na samostatný účet zriadený v peňažnom ústave.
 • 9.7 Všetok hnuteľný a nehnuteľný majetok združenia je vlastníctvom združenia a slúži výhradne na plnenie úloh združenia. Majetok združenia musí byť spravovaný v súlade so zásadami riadneho hospodárenia v zmysle platných predpisov.

Článok 10

Zánik združenia

 • 10.1. Združenie zaniká :
  • a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením
  • b) právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení
 • 10.2. Ak združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, ustanoví správna rada likvidátora.
 • 10.3. Pri likvidácii združenia sa najskôr uhradia všetky záväzky a pohľadávky združenia. Likvidačný zostatok sa môže použiť výlučne na verejnoprospešné a charitatívne účely.

Článok 11

Záverečné ustanovenia

 • 11.1. Združenie vzniká dňom registrácie na ministerstve vnútra Slovenskej republiky.