Stanovy

Článok 4

Práva a povinnosti členov združenia

 • 4.1. Každý člen združenia má právo najmä :
  • a) aktívne sa podieľať na činnosti združenia
  • b) voliť a byť volený do orgánov združenia
  • c) predkladať orgánom združenia svoje podnety, sťažnosti, pripomienky k chodu združenia, návrhy na zlepšenie činnosti združenia a žiadať od nich zaujatie stanoviska
  • d) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia hospodárskych výsledkoch združenia
 • 4.2. Každý člen združenia je povinný najmä :
  • a) dodržiavať stanovy združenia
  • b) plniť rozhodnutia orgánov združenia
  • c) riadne a zodpovedne vykonávať zverené funkcie v súlade s cieľmi združenia a záujmami združenia a jeho členov
  • d) platiť členské príspevky v stanovenej výške

Článok 5

Orgány združenia

 • 5.1. Orgánmi združenia sú :
  • a) valné zhromaždenie
  • b) správna rada
  • c) predseda správnej rady
 • 5.2. Členstvo v orgánoch združenia je nezastupiteľné

Článok 6

Valné zhromaždenie

 • 6.1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je tvorené všetkými členmi združenia.
 • 6.2. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä :
  • b) schvaľovať zmeny a doplnky stanov
  • c) schvaľovať plán činností združenia a výročnú správu združenia
  • d) schvaľovať rozpočet združenia a správu o hospodárení združenia
  • e) voliť a odvolávať členov správnej rady, predsedu správnej rady
 • 6.3. Zasadnutia valného zhromaždenia zvoláva správna rada podľa potreby, najmenej jeden krát ročne. Správna rada zvolá valné zhromaždenie, ak o to požiada najmenej 50% členov združenia, a to tak, aby sa konalo do jedného mesiaca od doručenia žiadosti členov združenia o konanie valného zhromaždenia.
 • 6.4. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia. Na prijatie uznesenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov združenia.