Stanovy

Článok 7

Správna rada

 • 7.1. Správna rada je výkonným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
 • 7.2. Správna rada má 4 členov:
  • Anna Boďová, Mgr. Anna Zelenáková, Matej Schwartz, Petra Kaštanová
  • Funkčné obdobie členov správnej rady je trojročné.
 • 7.3. Rokovania správnej rady zvoláva a riadi jej predseda. Správna rada je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov a na prijatie rozhodnutia správnej rady sa vyžaduje súhlas väčšiny prítomných členov.
 • 7.4. Do pôsobnosti správnej rady patrí najmä :
  • a) riadiť a zabezpečovať činnosť združenia
  • b) zvolávať a pripravovať rokovania valného zhromaždenia
  • c) vypracúvať plán činnosti združenia, správu o činnosti združenia, návrh rozpočtu združenia a správu o hospodárení združenia
  • d) rozhodovať o prijatí a vylúčení člena združenia
  • e) ustanovovať likvidátora v prípade likvidácie združenia
  • f) rozhodovať o prijímaní fyzických osôb do pracovného pomeru
 • 7.5. Správna rada môže na zabezpečenie bežnej činnosti združenia zriadiť kanceláriu.

Článok 8

Štatutárny orgán

 • 8.1. Štatutárnym orgánom združenia je predseda správnej rady, ktorý združenie zastupuje navonok.
 • 8.2. Predseda správnej rady koná za združenie tak, že k písanému alebo tlačenému menu združenia pripojí svoj vlastnoručný podpis.
 • 8.3. Z právnych úkonov uzavretých predsedom združenia, ktoré vykoná v mene združenia je oprávnené a povinné združenie. Predseda združenia je povinný konať v súlade so záujmami združenia a jeho členov, v zmysle rozhodnutí prijatých valným zhromaždením a správnou radou.

Článok 9

Hospodárenie združenia

 • 9.1 Združenie hospodári so svojim majetkom a realizuje svoju hospodársku činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. So svojimi prostriedkami nakladá združenie efektívne, tak, aby v čo najvyššej miere boli naplnené ciele združenia.
 • 9.2. Príjmami združenia sú:
  • dary, príspevky a dotácie od právnických a fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zo zahraničia, výnosy z verejných zbierok, dedičstvo
  • výnosy z majetku združenia /z prenájmu, úroky z peňažných vkladov v bankách, z cenných papierov/
  • výnosy z organizovania vedeckých, vzdelávacích, spoločenských a odborných podujatí
  • dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu obce, štátneho fondu, príjmy z poskytovania služieb združenia