Stanovy

Článok 12

Prechodné ustanovenia

  • 12.1. Členovia prípravného výboru sa dňom registrácie združenia stávajú automaticky členmi združenia .
  • predseda: Anna Boďová, členovia: Mgr. Anna Zelenáková,Matej Schwartz, Petra Kaštanová sú povinní :
    • oznámiť verejnosti vznik združenia spolu s podmienkami pre prijatie potenciálnych členov
    • zvolať Valné zhromaždenie do troch mesiacov odo dňa registrácie združenia.
  • 12.2. Tieto stanovy možno meniť a dopĺňať iba rozhodnutím zhromaždenia. Návrh zmien a doplnkov môže navrhnúť správna rada, predseda a každý riadny člen.

Predseda o.z „Srdcom s nádejou“
Anna Boďová