Stanovy

Stanovy občianskeho združenia

Občianske združenie „Srdcom s nádejou“ je dobrovoľnou záujmovou organizáciou osôb združených v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. v platnom znení. Je apolitickým združením,
otvoreným pre každého, kto sa chce podieľať na dosahovaní jeho cieľov. Svoju činnosť rozvíja na demokratických zásadách pri rešpektovaní samostatnosti, rovnocennosti, tolerancie
a dôvery. Tieto stanovy, schválené na zasadnutí valného zhromaždenia členov, upravujú právne pomery združenia. Združenie vzniklo registráciou v zmysle § 6 ods. 1 zákona
č. 83/1990 Zb.

Článok 1

Názov a sídlo združenia

 • 1.1. Názov občianskeho združenia je : „Srdcom s nádejou“
 • 1.2. Sídlom občianskeho združenia je : Mostná 5/15, 972 51 Handlová, tel: 0948 763 037
 • 1.3. Združenie je založené na dobu neurčitú

Článok 2

 • 2.1. Poslaním združenia je pomoc telesne postihnutým deťom, občanom a ich rodinám, v slabej sociálnej a finančnej situácii.
 • 2.2. Základným cieľom združenia je prispievať k zlepšovaniu zdravotného stavu telesne postihnutým a ťažko chorým deťom, občanom, ich rodinám k rozvoju a sociálnej pomoci.
 • 2.3. Za účelom dosiahnutia svojho základného cieľa sa činnosť združenia zameriava najmä na :
  • – Zoskupovanie záujemcov pre pomoc ťažko chorým a telesne postihnutým deťom, občanom a rodinám
  • – Humanitárna a sociálna pomoc ťažko chorým a telesne postihnutým občanom a ich rodinám
  • – Získavanie finančných a materiálnych darov a príspevkov a ich využitie pre ťažko choré a telesne postihnuté deti, občanov a ich rodiny
  • – Hradenie nákladov rehabilitačnej starostlivosti, ktorá nie je hradená zdravotnými poisťovňami
  • – Pomoc sociálne slabším rodinám v ich ťažkých životných situáciách a problémoch
  • – Pomoc pri získavaní náhradného bývania v krízových situáciách
  • – Organizovanie a hradenie nákladov rehabilitačno-rekondičných pobytov, nad rámec hradený zdravotnými poisťovňami
  • – Organizovanie a hradenie nákladov na lieky, pomôcky, pre deti a občanov so závažnými ochoreniami, nad rámec hradený zdravotnými poisťovňami
  • – Spoluprácu s orgánmi štátnej správy a samosprávy, ako i inými subjektmi pri riešení problémov občanov s telesným postihom a ťažkým ochorením